Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4: HET AANBOD
ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN
ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING
ARTIKEL 10: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 11: DE PRIJS
ARTIKEL 12: NAKOMING OVEREENKOMST
ARTIKEL 13: LEVERING EN UITVOERING
ARTIKEL 14: BETALING
ARTIKEL 15: KLACHTENREGELING
ARTIKEL 16: COPYRIGHT
ARTIKEL 17: AANVULLENDE BEPALINGEN

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.4 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;

1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

2.1 Naam ondernemer: Million Horse

2.2 Vestigingsadres: Deventer

2.3 E-mailadres: info@million-horse.com

2.4 KvK-nummer: 61888338

2.5 Btw-identificatienummer: NL21909545B01

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 4: HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

5.4 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, kenbaar maken:

5.4.a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

5.4.b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5.4.c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

5.4.d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een e-mail naar info@million-horse.com

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 3 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

10.1 De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1.a. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

10.1.b. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

10.1.c. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

ARTIKEL 11: DE PRIJS

11.1 De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

11.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12: NAKOMING OVEREENKOMST

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 13: LEVERING EN UITVOERING

13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.

13.2 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

13.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

13.4 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig bericht.

13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.6 Minimale afwijkingen ten aanzien van het product kunnen de ondernemer niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 14: BETALING

14.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

14.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

14.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 15: KLACHTENREGELING

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16: COPYRIGHT

16.1 Afbeeldingen, tekst en andere content dat gepubliceerd staat op deze website mag in geen enkel geval gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 17: AANVULLENDE BEPALINGEN

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

17.3 U kunt een bestelling plaatsen via de website www.million-horse.com. U print het bestelformulier uit dat u per mail heeft ontvangen en stuurt dit samen met uw paardenhaar op naar Million Horse.

17.4 De adresgegevens van Million Horse worden pas verstrekt wanneer de bestelling geplaatst is.

17.5 Bij het bestellen hebben wij bepaalde gegevens van u nodig (zoals uw adresgegevens) voor het juist verwerken van de bestelling, deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

17.6 Het kan voorkomen dat het paardenhaar dat u heeft opgestuurd niet geschikt is voor het verwerken van de geplaatste bestelling, Million Horse zal contact met u opnemen en in goed overleg met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing.

17.7 Uw bestelling wordt pas verzonden wanneer wij de betaling hebben ontvangen.

17.8 De haren die u naar ons opstuurt moeten afkomstig zijn van de staart van een paard of een pony, indien anders moet dit vooraf overeengestemd worden met Million Horse.

17.9 Het paardenhaar kunt u het beste in een envelop verpakken.

17.10 Het paardenhaar moet minimaal 30 a 40 centimeter lang zijn voor een armband. Voor de andere sieraden is het mogelijk om kortere plukken paardenhaar aan te leveren.

17.11 Er zijn verschillende verzendmethodes waar u uit kunt kiezen:
Nederland
– Briefpost (eigen risico) €1,95
– Brievenbuspakje €4,50
– Aangetekend €8,60
Landen buiten Nederland, binnen Europa
– Briefpost (eigen risico) €2,75
– Aangetekend €11,95
Landen buiten Europa (Regio Wereld)
– Briefpost (eigen risico) €3,25
– Aangetekend €16,95

17.12 De verzenkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs van de aangeboden producten.

17.13 De prijzen zijn inclusief verpakkings- en administratiekosten.

17.14 Als een verzending welke niet aangetekend verzonden is vermist raakt, dan kan Million Horse niet aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing of wijze van verzending. Wij zijn wel flexibel om samen met u te zoeken naar een passende oplossing.

17.15 Levertijden zijn indicatief, mocht een indicatie van de levertijd worden overschreden dan heeft u geen recht op schadevergoeding, het annuleren van uw bestelling of de overeenkomst te ontbinden.

17.16 Op onze sieraden zit een garantietermijn van 6 maanden. De garantie is geldig op vertoon van uw aankoopbewijs.

17.17 De garantie omvat fabricage- en of materiaalfouten.

17.18 Garantieaanspraken kunnen alleen in behandeling genomen worden als dit vooraf is gemeld en dit in overleg met Million Horse is goedgekeurd.

17.19 De garantie is niet van toepassing indien u zelf wijzigingen aan het sieraad heeft aangebracht of er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.

17.20 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de klant het sieraad in contact heeft gebracht met water of andere vloeistoffen.

17.21 Na de garantietermijn van 6 maanden kan een sieraad alsnog gerepareerd worden, hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht in overleg met de klant, afhankelijk van de reparatie.

17.22 Alle retourzendingen zijn op risico van de klant.

17.23 Omdat de producten niet geprefabriceerd zijn en op basis van maatwerk voor de consument worden geproduceerd en daarmee voor één specifieke persoon bestemd zijn kunnen de producten van Million Horse niet geretourneerd worden. Mocht u niet tevreden zijn over uw aankoop dan zijn wij uiteraard bereid om samen met u de oorzaak te achterhalen en te kijken naar een passende oplossing.